මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, August 11, 2011

නිවට + සරාගික

ඔබ ගිනි මැලය...දල්වන්ට පෙර පෙගී ගිය...

ගිනි කූර...

මම...


 
ඔබේ උනුසුමින්

ගිනියම්ය

හද....නිවට මිනිසෙකුට

ඉගි මරයි...

සරාගික කත...