මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, October 3, 2013

පැගිරි සුවදක්

කවි ලියන්නේ කොහොමද
ඔබ නො එන බව දැන දැනම
ඉස්සරම දවසක
දෙනෙත අද්දර දැවටුන
ලෙමනේඩ් රස බැල්මක
පැගිරි සුවදක්
තවමත් හදෙහි දැවටෙන...