මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Tuesday, June 28, 2011

අ.....ම්.....මා.......සමහරක් කවි තාල නැතිමුත් මියුරුය....

සමහරක් සුසුම් සුවද නැතිමුත් උනුසුම්ය....

සමහරක් අය මුලු දිවියටම කෙනෙකිය....

නුඹ ඇවිත් ගියදාට හිත හරිම පාලුය...

No comments:

Post a Comment