මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Friday, July 8, 2011

ෆැන්ටසි.....

පහදන්ට නැති...

සබැදුමක් පතමි...

කිසිදා මා නොවන,

අනිකෙකු සමග....ඔහුද මා නොවන,

මාද ඔහු නොවන....

නමුත් අපි අපේ වන...

ෆැන්ටසියක ඇවිද යමි

1 comment:

  1. මෙන්න පාර http://navifantasy.blogspot.com/

    ReplyDelete