මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Saturday, December 1, 2012

පැන....

මම කවියක් වෙලා
හිස් අහසෙ ඇලවුනොත්
හැමදාම හද බලන අතරෙදි
කියවනවද මාව?

මම සුවදක් වෙලා
ඒ හිසෙහි ගැල්වුනොත්
ඉඹිනවද මාව?
ඒ හිස සිඹින අතරෙම

මගේ හිස් හදවත
දොර ලගින් තියුවොත්
ඇර බලනවද ඒ දොර?
නිකමට...
ගෙයි දොර අරින අතරෙම...

හරිම උණුසුම්
නුඹ ඉන්නා කුටිය...

1 comment:

 1. මම සුවදක් වෙලා
  ඒ හිසෙහි ගැල්වුනොත්
  ඉඹිනවද මාව?
  ඒ හිස සිඹින අතරෙම


  සිඹිනට සුවදක් නොම විය
  කඳුලට තෙත් වූ පුළුන් කැටිය මිස
  සිඹිනට දේ නම් හිස අත ගා
  සිඹිමි මා හද සුවද ගලන තුරු
  *****************************************
  මගේ හිස් හදවත
  දොර ලගින් තියුවොත්
  ඇර බලනවද ඒ දොර?
  නිකමට...
  ගෙයි දොර අරින අතරෙම...

  හිස් නැත ඔය හදවත
  තබනට දොර පා මුල
  පෑගී යන්නට පෙර
  තුරුලට ගනිමි මම
  ************************************


  හරිම උණුසුම්
  නුඹ ඉන්නා කුටිය...

  දුටිමි ඒ බව
  දැවුණ සිත්
  ඇතිය ගිනි ගත්
  මා හදෙහි සුවට පෙම් බැඳී ..

  ReplyDelete