මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Monday, June 2, 2014

සකුරා මලක
හිරවෙච්චි ප්‍රේමයක්
ඇහින්දෙමි
අතීතෙක දුරු රට හිද පැමිණි
මිතුරු පත් අගිස්සක

1 comment: