මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, July 16, 2015

***

සද වතුර
ඉහෙයි තාමත්
ඇහි පියන් උඩ
කලාතුරකින් රෑක.

No comments:

Post a Comment