මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, July 16, 2015

හිතට දුක නොදැනෙන්න

පිය සටහන් නොතියා යන්න....

ඉගිල්ලී එන්න....

ආදරෙයි කියා
බිම බලාගෙන ඉන්න....
සුලැගිලි කොනක් ඉඩ තියෙයි තාමත්
දැනෙන නොදැනෙන ලෙසින්
අතින් අත් පැටලෙන්න....

මතකැතුව,
පියාඹා එන්න...

පිය සටහන් නොතියා යන්න....

No comments:

Post a Comment