මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, December 23, 2010

සිනහව සිපගනිමි....

ඔබ....

අහඹුවකි....
හදිසියේ ආ නිසා හදිසියේ පිලිගතිමි....

අතීතයෙ පෙම් නොකලමුත්....
අද පෙම් කරමි...
හෙට පෙම් කරන්නට බලා ඉමි...

අප අපට පෙම් නොකල කාලයේ....
අපට පෙම් කල අය ඇත....
අප පෙම් කල අයද ඈත...

ඔබට තව අය කවි ලියා ඇත......
අන් අයට කවි ලියා ඈත මම...
ඉතින් අප සම වෙමුය....

ඇය ආපසු ඇවිත්....
ඔබට ලියූ කවි කියා ගිය....

අතීතය වෑඩි දුරක නෑත...
උවමනා නම් ආපසු යා හෑකිය....

මා නොයන්නෙමි...
ඔබ නොයන බව දන්නෙමි...

ඔය දෙතොලතර
නෑගෙන සිනහව බලා ඉමි....

සෙනෙහසින් සිනහව සිපගනිමි....

3 comments: