මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Monday, December 27, 2010

නෙල්ලි = ආදරය...

නෙල්ලි,

රස පහම....
එකක් පසුපස අනෙක...
හැම රසම මුසුව විත්,
අන්තිමට දැනුනු පෑණි රසින්,
අන් සියලු රස අමතකව.....

1 comment: