මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, December 30, 2010

නොලෑබීම වනාහී.....

මා සතු රිය නෑති...
මා සතු නිවස්නක් නෑති...
ඊයේ..
ඇය මා සතු විය...

 මා සතු රිය ඇති...
මා සතු නිවස්නක් ඇති...
අද...
ඇය අන් සතු විය...

No comments:

Post a Comment