මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Tuesday, October 11, 2011

විවාහය

වි  නිවිද පෙනෙන,


වා තලය තුල

ර්ද ස්පන්දන....

න්ත්රානුසාරව.....

1 comment:

  1. " විවාහය" ට අළුත් අර්ථ කතනයක්....

    ReplyDelete