මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Monday, October 31, 2011

පුනරුක්ති....(පොතක් කියවූ පසු...)

ගැහැණු
විකෙනෙති...
ගැනුම්කරුවන් ඇති තුරු...

චිත්‍ර තුල
චිත්‍රපට තුල
පොත් තුල...

අතීත කසල
කපුටන්ට විකුනති...
කපුටන් සල්ලි දී ගති...

(ගැහැනු විකිනුනාට කමක් නැත(අබිමතයට අනුව )....නමුත් අන් ගැහැනුන්ගේ අබිමානය ,අතීතය නොවිකනිය යුතුව ඇත...
)

1 comment:

  1. හ්ම්ම්ම්.. ලස්සන අදහසක්...

    ReplyDelete