මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Tuesday, April 5, 2011

කහපාට-කන්ද-පැතුම-හාදුවේ

කන්ද නැගගෙන කහපාට මල්පොකුර...

ගෙදරටම ඇවිදින්....

උපන්දිනයට...

කොලයක ලියූ සුබ පැතුම

සුවද පමණය...

හාදුවේ උණුසුම නොමැත...

No comments:

Post a Comment