මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Monday, April 25, 2011

Tonight....

නිදි වරන්නට


නිමිත්තක්...

මධුවිතක් නැති,

මත්බවක්....

ගිනි උදුන ලග,

සීතලක්...

හැමදාම සිනාසෙන මුව අගින්,

නුපුරුදුවු සිනාවක්..

No comments:

Post a Comment