මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, April 7, 2011

පේටන්ට්....

පැලැස්තරයක්...
වේදනා සලකුණු වසන්නට....
නොපෙන්නා තුවාල වල...

මිලට ගනු නැති....
නේක පැහැයෙන්...
හැඩයෙන්...

සොබා දහමෙන්...
නොමිලේම...

නමුත්....
ඇස් වලිනුත් සිනහ විය යුතුය....

No comments:

Post a Comment