මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, April 7, 2011

කවි පොත

කවි කල පසුව

හිතේ නැත
පාරවන්නේ නැත...
"ඒ කොච්චර ඉස්සරද...
මට මතක නැත..."
කවි පොතේ මුලම පිටුවක....
සිටිය යුතුය ...
"ඔය කියන විදියට..."

බය නොවනු මැන...
කොයිතරම් පැරණි වුව....
කවි පොතේ ඇත...
සියලුම චරිත...

2 comments:

  1. good one! nice and short.

    This is a somewhat unusual poem I found from a newspaper about 10 years ago. I don't have the original paper or don't remember the author.

    Like to know how you all rate this poem. If anybody knows who the poet is, please let me know so I can publish his name.

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete