මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Saturday, May 21, 2011

ඇයටත් වෙන විදියකට!

මිදුලේ ගහක අත්තක
අර පැද්දෙන අපූරුව...
සාදයට ගිය ඇය වාගේම...
ඇයත් මේවන විට,
තවෙකෙකු අතින් ගෙන....
පැද්දෙමින් හිදිනු ඇත...

බකට් එක අතරින්,
විනිවිධ පෙනෙයි ගිනි සිළු...
ඇයත් ඇති...
මේ වාගේම...

මා බකට් දෙස බලාගෙන
විදිනු වැනිවූ ප්‍රීතියක්...
තවෙකෙකු විදිනු ඇත...
ඇයදෙස බලාගෙන...

මට නිරාමිස වෙසක්...
ඇයට????


1 comment:

  1. Wow.............
    Keep it up sis...

    ReplyDelete