මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Tuesday, May 24, 2011

This moment...y dis emptiness....

හිස් ගොඩක් මැද...
ජීවිතේ හිස්...
පුරවන්න ආපු අය...
හිස් අතින් ගොස්....

Sanjeewa Seneviratne ‎.

නෑ
හිස්බවත් අරන් ගොස්
දැං
ශුන්‍යයි
ජීවිතේ....

No comments:

Post a Comment