මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Tuesday, May 24, 2011

නගරය සෝබා කරන්නිය...

සුරගනක්

මිහිබට...

සලු ඇද...

ලිහිල්වට...

කවි කියා

තාලයට...

පෙම් බස් කියා...

මිනිස් දුව නොකියන...

පෙම්වත්තු නලවති...

පැයට දාහයි...4 comments:

 1. වෙනස් දෙයක් ලියා ඈත... ජය ! සතුටුයි.. මේ ගෑනු ශක්තිමත්කමට! දිගටම ලියන්න :)

  ReplyDelete
 2. එල එල....
  www.sabithl.blogsot.com

  ReplyDelete
 3. Present tense:
  සුරගනක්

  මිහිබට...

  සලු ඇද...

  ලිහිල්වට...

  කවි කියා

  තාලයට...

  පෙම් බස් කියා...

  මිනිස් දුව නොකියන...

  පෙම්වත්තු නලවති...

  පැයට දාහයි...

  Future tense:
  මරගනක්
  මිහිබට............
  දඩු මුගුරු
  අතට ගෙන...........
  අණ කර වසගයට
  මර ගී ගයා
  යම දුව යයි කියන
  වල්සත්තු ගෙන යති..........
  පැයට දාහයි(ලොදිය ගුඩුස්)

  ReplyDelete