මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Friday, July 29, 2011

---------------මදි පාඩු-------------

ඇට්ටේරියා මල් සුවද එනකොට,

කවුළුවේ කොටු මැදින් පැන....
ඉස්සරම දවසක,
ගම් දොරින් ආ සුවද ගෙන....

නoගියෙක් ඉල්ලා ඇඩුව දා
අම්මා ගෙනත් දුන්,
"අරලියා"වගේ තව අය
කොලොම්පුර බොහෝ ඇත...

දූරියන්, රඹුටන් මග දිගට,
ගමේදී ආ සුවදමය...
රඹුටනුත් රතු පාටය....

ගම තිබූ සියලු දේ මෙහි ඇත...
එහි නොතිබු දේ තව ඇත...

ඒත්
නුඹෙ සුවද විතරක්,
මට අඩුය....
හිත හරිම පාලුය....

"පුතේ දැන් බත් කන්න...
කියන්නට කෙනක් මෙහි නැත...."

No comments:

Post a Comment