මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Friday, July 29, 2011

------හෙට-----


ඉර පායනව වාගෙම

විස්වාසයි...

අවිස්වාසයි...

පායයිද ඉර????

1 comment:

  1. හ්ම්ම්ම් හිතන්න ඕන දෙයක්...

    ReplyDelete