මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Sunday, July 31, 2011

------කරදාසි -------

සල්ලි හරි ගනන්...


මිනිස්සු හරිම මෝඩයි..

කරදාසි කොල වලට වැඩ කරන....

දහඩිය හෙලන මිනිසුන්

අඩුවෙන් ලබන....

සීතල කාමර ,

වැඩි පුර ලබන.....

කරදාසි කොල,

හරි මෝඩ.....

3 comments:

 1. ඉතින් අපි කුමක් කරම්දෝ..

  ReplyDelete
 2. මමත් හරි ආසයි
  මොණරු ඉන්න කරදාසි
  කොළ වලට
  අනික් ඒවා නම්
  දනට පිනටත් දෙනවා
  ලස්සන සත්තු ඉන්න
  කරදාසි කොල
  එකතු කරන එකත්
  මෝඩද ?

  ReplyDelete
 3. ලස්සන අදහසක්...

  ReplyDelete