මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Saturday, April 27, 2013

.......................................

වෙදැගිල්ල
සුදු රත්තරන් මුදුව
සමගින් සතුටින්ය...

කම්මුලේ අත තියන් හූල්ලන
සුදු වුවන...

No comments:

Post a Comment