මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Monday, April 29, 2013

කවි

සමහරක් කවි සොදුරු වුව
පන්හිද සොදුරු නැත
කවියකට පෙම් කලා වුව
පන්හිදට පෙම් කල යුතු නැත

No comments:

Post a Comment