මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Monday, November 10, 2014

#

සුළග ඔබ
විලෝගසකට පෙම් කරන එක
ඛේදයකි!
අරලියා මල්
සුවදය...
පිවිතුරුය...
සුළගට ගසාගෙන යන සුලුය.

1 comment:

  1. පොඩියි ඒ උනාට ලස්සනයි.....

    ReplyDelete