මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, February 19, 2015

.

ඔබ තියාගිය හිස්තැන
හිස්තැනකි
දුකකි
තිතකි
පරවුන මලකි

1 comment: