මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Saturday, February 21, 2015

වැලන්ටයින්ට කලින් දවස

ප්ලේන්ටි වැඩි
ප්ලේන්ටී එක මිස්ට
කියලා කියන කොට....


ආදරේ ඉපැදෙයි එතන. ...
හෙට ලැබෙන්නට නියමිත
රෝසමලකට වැඩිය....


No comments:

Post a Comment