මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Saturday, October 2, 2010

විරහ ...ඉස්සරම දවසක....
ඉර නැති හවස් වරුවක ...
ඉර ගිලුනු,
වැව දිහා බලාගෙන....
මල් ගැන්න දවසක....
මට නොකී කතාවක්...
වැව මට කියන කල....
කොදුරමින්....

අද...
නුබ නොමැති...
මේ මෝසම් හවස....

No comments:

Post a Comment