මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Saturday, October 2, 2010

මල් විකුනනා කුසුමිය...


දිගැසිය....
නෙතු අගින් බලනා....
බෝ රුවය නුබ,
නොසිතු විලසා...
අතැති නෙළුමන් ,
හැඩ නැතිය නුබ තරමා...
නොවිකෙනා මල් ගෙන,
විකිනෙනා රුව දැක,
දුක හිතුනු මගේ හිත...

No comments:

Post a Comment