මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Tuesday, October 12, 2010

මිදි සහ නරියා...


කියවන්න බෑරි කවියක්...විදින්නට බෑරි සීතලක්...
දරන්නට බෑරි උනුහුමක්...වියලිම වියලි හුලගක්....

හිත හදාගත්තට එහෙම..

බෝ අරුත් ඈති කවක්...සොදුරු සිහිලසක්...
නෑවුම් උනුසුමක්...හෑගුම් කෑටිවුනු සුලන් රෑල්ලක්...

අරන් එන තෙක් බලා උන්,
මිදි තිත්තයි කියූ නරියා මමය.....

2 comments: