මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Friday, October 29, 2010

මතුසම්බන්ධ කතාවක්....

මල් ඉහිරිච්චි කුඩයක්....
ඉහිරිච්ච මල් හිතේ විසිරෙත.....

කුඩය යන මග ඈසරෑදෙන....
ඉහිරිච්ච මල් පරදවන,
නොපෙනෙනා රුව.....
මුවා වී කුඩයට....

"මල් කුඩේ ලස්සනයි...."
අයිතිකාරිය ගෑන අදහස් පල නොකල හෑකි නිසා,
මම එහෙම කියුවෙ ඒ ඈස් දිහා බලාගෙන......

No comments:

Post a Comment