මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Sunday, October 17, 2010

අත්හෑරීම සහ අත් හෑර දෑමීම...

එක අත්හෑර දෑමීමකින් පසු,
අත් හෑරුනු බොහෝ දෑ..
යලිත් මතකයට...

වෑරදීම් හා වෑරදි කිරීම් කීපයක්...
වෑරදීම්,වෑරදි කිරීම් ලෙස දකින....
සමාජයීය ඈස් වල.....
කර්කශ ඈනෙන සුලු බෑලුම්....

 
කවිය,
විවේකයය..
පලා යාමය...
1 comment: