මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Monday, March 7, 2011

අමුතු ඈයෝ

ඈයෝ සිනාසෙති...

ඈයෝ ඔරවති...

ඈයෝ දොඩති...

ඈයෝ නොදොඩති....

කලකට වහලු....

කලකට රහලු....

ඈයෝ අමුතු නෑයෝය..


No comments:

Post a Comment