මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Tuesday, March 29, 2011

Initial Public Offer

අයදුම්පත් කැදවමු....

බෙදා දෙමු කොටස්....

තනි අයිතියක් බර වැඩිය....

හැමෝටම ලාබය...

පහසුය....

2 comments:

  1. hmmmmmm...... dnt tell this in front of ur parents ... ;)


    Tharindu

    ReplyDelete