මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Tuesday, March 29, 2011

දූගෙ වැරදි

ගහ බොහෝ ලොකු වුන ඉක්මන...

වත්ත පහල ජම්බු....
කප්පාදු කල යුතුය...
කොල තිබුනාට ගෙඩි නැත....
ඉන්දපු දෝණි මෙන්වම....

දුටිමි...
රතුපාට පොකුරු දෙක...
හැන්ගිලා යට අත්තක...
දෝණිත්....
කියලා කිසි දෙයක් කරන් නැත...


3 comments:

  1. Has a great hidden meaning.
    Great idea in few words..awesome..

    ReplyDelete
  2. Hmm great poem..you are playing with words and minds of people very nicely....

    ReplyDelete