මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Friday, March 11, 2011

බොරු

මතකද,


ඔයාගෙ නම මම වැරදියට කියුව...

පස්සෙ මම නම හරියට කියුව...

එතකොට අපිට අපි වැරදිලා...

ලගදි ඔයා නම වෙනස් කරල...

ඉස්සර දවසක මම නම වරද්දලා කියපු විදියට...

දැන් මොකද්ද ඇත්ත නම....

නම් දෙකම බොරු වත්ද???

ඇත්ත නම අනෙකක්ද...

කවදාකවත් මම දැනගන්නෙ නැති....

1 comment:

  1. මට පිස්සු හැදුනෝ.....
    ජය...

    ReplyDelete