මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Sunday, March 27, 2011

කලු පාට

අඩන්නෙපා...


ඇඩුවාට කවුරුවත් බලන් නැති...

එරෙන්නට කිරි නැති...

පිටි ගෙනෙන්නට කෙනෙක් නැති....

කලු පාට අපි දිහා කවුරුවත් බලන් නැති...

ඒත්,

කලුවරට කලු පාට පෙනෙන් නැති....

පිටි ගෙනෙන්නට හෙට උදේ හැකි....

1 comment:

  1. ane manda oya monawa kianawada kiyala.

    Kisi deyak therenne ne dear!!

    ReplyDelete