මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Thursday, September 27, 2012

දිණමින බද්දර මල්ල-කසාවත හැරපියාhttp://www.dinamina.lk/epaper/art.asp?id=2012/09/28/pg28_1&pt=p&h=

1 comment:

  1. දසුනි නැවතත් ඒ ලිපියම උනත් මම ආයෙමත් කියවුවා. වෙනසක් නෑ එදා දැනුනු හැගීමම දැනුනා අදත්.ඒ කියන්නේ තවමත් නැවුම් කියන එක නේද? ජය..!

    ReplyDelete