මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Monday, December 12, 2011

මගුල්...වෙදැගිල්ල

අමතකව මා දමා ගිය
දවසක්...

ඉස්සර ආදරය කල
දැන්
උකස් කරනට බැරුව ලතැවෙන
හිත...

සමහර කැද ජාති
බොන්නටත්,
විසිකරන්නටත්,
 බැරි...

2 comments:

  1. ඉස්සර ආදරය
    දැන් ආදරය + යුතුකම

    ReplyDelete
  2. යුතුකම් සොදුරුය සමහර වෙලාවට...

    ReplyDelete