මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Sunday, December 18, 2011

තාත්තට තෑග්ගක්....


ආදරය
මිලට ගෙන
ඔතා
කොලයක
සුරුවමට...
ගෙනාවෙමි...

සුව නැතත්
ඇන්දාම හැඩ ඇති
ආදරය...

බොහෝ කඩදාසි කොල ගෙවා
ගෙනාවෙමි...

කුඩා කල
පැණි රස කෑම වල..
රසවත් කතා වල
ඔතා ගනැවිත් දුන් ආදරය...

ආපසු ගෙනාවෙමි...
ඇගලා බලනු මැන ආදරය....

No comments:

Post a Comment