මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Monday, January 19, 2015

ඛේත!!!

රහස් ඛේතයන්
ඇති....
වචන නැති
හාදු පමණක් ඇති!!!!


No comments:

Post a Comment