මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Sunday, January 18, 2015

තනි

අප
තනි වචනයකි
මම ඉන්න
ඔබ නොකියාම ගිය!

1 comment:

  1. වාව්.............. නියමයි..................

    ReplyDelete