මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Saturday, February 21, 2015

ගී

කිරිල්ලිය
ගී ගයනු ඇත
තටුසිද දැමූ පසුවත්....

2 comments:

  1. කැලැන්ඩරය නැතිඋන කොහා මතක් උනා ඌ තම කෑ ගහනවා ඔය කතාව කිඋවේ Mubasher එකේ හිටිය පට්ට ඩයල් එකක් උනම් පිස්සු කොල්ලෙක් සිරා ඩයල් එකක්

    ReplyDelete
  2. Don't you write for Baddaramalla anymore? Didn't see your articles for a long time.

    ReplyDelete