මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Monday, March 12, 2012

උදෑසන සිරි..

සාරි බස් වල
පාට පාටින්...

මොට්ටැක්කිලි
අතිරින්  පෙනෙන
නයනාලේපිත නෙත්...

පයින් යන බස් කාර්
ඕවර්ටේක් කරගෙන,
වැඩට යන
කලිසම් කකුල්...

ජීවිතේ බර කරින් ගෙන
සිනාසෙන
දසුන්...

කොලොම්තොට උදෑසන
සිරි..

No comments:

Post a Comment