මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Wednesday, March 21, 2012

පැන්සල් තුඩගක්මි..
බිදී විසිරෙන...
නොසිතු විට
..

ඔබ..
මුවහත්කරනය...

මා
මුවහත්ව
පැරණි කවියම ලියන...

ඔබ යලිත්
තුඩ කඩන...

හැමදාම
එකම තැන
මුහුණින් මුහුන බලමින...

No comments:

Post a Comment