මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Wednesday, March 21, 2012

With out Butterfly ....පලමු වසන්තය...Without butterfly....

පලමු වසන්තය
යලි එලඹ...

සමණලයා
පැන ගොසිනි...

මල් පිපී...

පලමු වසන්තය
යලි එළඹ...

සමණල තටුවක හඩ ඇසෙන...

No comments:

Post a Comment