මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Monday, March 12, 2012

පිස්සෙක්....

පිස්සෙක්
මඩ ඇදුම්
අතරින්
කලු කකුල් දෙක...

සෙරෙප්පු
එකක් ඇත..

මා ඉදිරියෙන්,
මාව පසුකර...

නැවතත්
මා පසුපසින්...

දුවමි???
නොදුවමි???
පිටුපස හැරී
සිනාසෙමි...

දිටිමි
සිනාසෙන
පිස්සෙක්.

No comments:

Post a Comment