මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Saturday, May 12, 2012

රෝස තොල්...

තාරෝ;

දග නොකරන්න...
සියුමැලිව
වියලි බිම මත
වස්සානයේ පලමු වැහි බිදු
ඉසින්න...

එන්න…
රෝස තොල්  සිපගන්න...

තෙත් දෙතොල්
අතරින්
දැනෙන උණුසුම
විදගන්න...

තාරෝ ;
දෑස නාරින්න…

වැසුනු ඇස් පියන් තුල
සිතින් සිප ගන්න...

අතරතුර,
හැබැහින්
දැනෙන උනුසුම විදගන්න...

තාරෝ ;
එන්න…

රෝස පැහැ
තාර පැහැයෙන් වසා
වස්සානයේ
පළමු වැස්සෙන්
තෙමෙන්න...

රාගය තනුව කොට
ප්‍රේමයේ පදවැල
ගලපන්න...
 

No comments:

Post a Comment