මම ලියන දෑ කියවන්න කැමති අය...

Monday, February 14, 2011

හොර ...

ඔපිසියේ පොතක...
ඔපිසියේ පෑනකින්...
ඔපිසියේ නොවන ....

No comments:

Post a Comment